Algemene voorwaarden ARBOTEC

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met cliënt aangegane, hetzij schriftelijke, via mail of mondelinge overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn de enige geldende, ongeacht mogelijke tegenstrijdigheden met de voorwaarden van de klant.

Art.1. De door ARBOTEC opgemaakte offertes zijn slechts indicatief. Indien er gewerkt wordt met vaste prijzen zal dit uitdrukkelijk vermeld worden op de offerte. Vaste prijzen zullen dan ook opgemaakt worden inclusief materiaalkost, transportkost, energiekosten en lonen. ARBOTEC is slechts gebonden door haar offerte mits uitdrukkelijke aanvaarding ervan door de klant. De in onze offertes opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Wijzigingen en meerwerken worden afzonderlijk aangerekend.
Wij houden ons het recht voor om op elk ogenblik de prijzen aan te passen rekening houdend met mogelijke prijswijzigingen van bepaalde elementen van onze kostprijs.

Art. 2. Tenzij anders overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar uiterlijk 14 dagen nà factuurdatum.. Betwistingen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk toegestuurd worden naar ARBOTEC. Bij afwezigheid van enige klacht binnen deze termijn, wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Een klacht kan in geen geval uitstel van betaling  verantwoorden

Art. 3. Al onze prijzen vermeld in de offertes zijn  exclusief BTW. De opgegeven prijzen in offertes blijven slechts 60 dagen na offertedatum geldig. Nadien is herziening mogelijk.Bij totstandkoming van de overeenkomst is er, tenzij anders overeengekomen,  voor opdrachten vanaf 8.000,00eur een voorschot van 20% op de totale aannemingssom verschuldigd.. Indien wij een voorschot opvragen zullen wij onze activiteiten  pas starten na ontvangst  van het voorschot. Bijkomend kunnen er ook tussentijdse facturen worden uitgeschreven in functie van  van de vordering van de werken.
Voor iedere vertraging in betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtsege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd  van 1% per maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100eur.. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.
De schadebeding is verschuldigd bovenop de gerechtskosten (dit zijn minstens de dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding). De verwijlintresten en de forfaitaire vergoeding blijven verschuldigd ook wanneer van de laattijdig betaalde factuur enkele de hoofdsom werd betaald.
Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoud ARBOTEC zich het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werkzaamheden te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn door ARBOTEC.

Art. 4. Termijnen van levering van prestaties en/of goederen zijn steeds als bij benadering opgegeven termijnen te beschouwen.
Overschrijding ervan uit welke oorzaak ook geeft nimmer aanleiding tot schadevergoeding en/of tot annulatie van de bestelling of overeenkomst.

Art. 5. De cliënt is ertoe gehouden vóór de uitvoering der werken een plan ter hand te stellen aan de aannemer waarop alle ondergrondse leidingen, constructies en dergelijke duidelijk zijn aangeduid met vermelding van aard en diepte ervan. In geval van ontstentenis van zulke plannen draagt de cliënt de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voormelde leidingen en constructies.
De aannemer draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De aannemer of diens onderaannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen leidingen en kabels die niet gemeld werden voor aanvang der werken.

Art. 6. Onze prijzen zijn opgesteld voor een normale uitvoeringswijze. Dit wil zeggen dat on,voorzien en onzichtbare hindernissen zoals funderingsmassieven, steen en betonblokken, rioolputten e.d. het voorwerp kunnen uitmaken van een meerprijs.
De kosten voor machinebreuk met uitzondering van normale slijtage, ttengevolge van onvoorziene obstakels of voorwerpen, boven- of ondergronds, zijn ten laste van de klant. De herstellingskost zal aangerekend worden aan de geldende dagprijs van onze leverancier ter zake.

Art. 7. De klant verbindt er zich toe alle noodzakelijke stappen te ondernemen om de nodige vergunningen te bekomen en in regel te zijn met de bestaande wetgeving. Wanneer de werken worden aangevat zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, is ieder risico en elke kost daaruitvoortvloeiend integraal ten laste van de klant.
Tevens zal de klant aan de aannemer schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de afstanden die in acht genomen moeten worden met betrekking tot de scheidingslijn met andere erven bij het planten van hoogopschietende bomen, andere bomen en levende hagen.

Art. 8. Alle leveringen worden door de klant geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk protest binnen de 3 dagen.

Art. 9. Bij langdurige periode van ongunstige weersomstandigheden langer dan 14 kalenderdagen heeft de uitvoerder het recht een tussentijdse afrekening voor te leggen volgens gepresteerde arbeid of levering, ongeacht de overeengekomen betalingsmodaliteiten.

Art. 10. Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met onze overeenkomsten of prestaties. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Mechelen bevoegd.